• نام محل کرایه خودرو راد
  • آدرس تقاطع کارگر و فاطمی , خیابان فاطمی غربی , خیابان اعتمادزاده , مجتمع تجاری مروارید , طبقه دوم