• نام محل کارواش سجاد
    • آدرس بلوارسجاد - خیابان میلاد - کوچه ۱۲