اطلاعات لوازم مصرفیتعمیر و نگهداریروغن

روغن موتور مناسب خانواده ایران خودرو

پیکان

نوع موتور:

پیکان 1600          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SE

20W-50

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1800 سي سي با فیلتر روغن: 4.5 لیتر

پژو ROA

نوع موتور:

پژو روآ  1600          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SE

20W-50

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 4.5 لیتر

سمند SE

نوع موتور:

سمند XU7 1800          4 سیلندر        1800 سی سی

سمند  EF7 1600          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

 • سمند XU7 1800

API SL  یا API SM

20W-50

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1800 سي سي با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

 • سمند EF7 1600

API SL یا API SM

10W-40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 5.5 لیتر

سمند LX

نوع موتور:

سمند XU7 1800          4 سیلندر        1800 سی سی

سمند  EF7 1600          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

 • سمند XU7 1800

API SL  یا API SM

20W-50

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1800 سي سي با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

 • سمند EF7 1600

API SL یا API SM

10W-40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 5.5 لیتر

سمند سورن

نوع موتور:

سمند سورن XU7 1800          4 سیلندر        1800 سی سی

سمند سورن  EF7 1600          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

 • سمند سورن XU7 1800

API SL  یا API SM

20W-50

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1800 سي سي با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

 • سمند سورن EF7 1600

API SL یا API SM

10W-40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 5.5 لیتر

سمند سریر

نوع موتور:

سمند سریر XU7 1800          4 سیلندر        1800 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN یا API SM یا API SL

20W-50 و 10W-40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1800 سي سي با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

دنا

نوع موتور:

دنا EF7 1600          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SM  یا API SN

5W-40 برای مناطق و هوای خیلی سرد

10W-40 برای مناطق معتدل و مناطق گرم

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 5.5 لیتر

رانا

نوع موتور:

رانا  1600          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN یا API SM یا API SL

10W-40 روغن موتور توصیه شده خود کمپانی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 3.4 لیتر

پارس سال

نوع موتور:

پارس  XU7          4 سیلندر        1800 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SL یا API SJ

15W-40 یا 20W-50

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1800 سي سي با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

پارس TU5

نوع موتور:

پارس  TU5          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SL یا API SM

10W-40 یا 20W-50 یا 15W-40

20W-50 برای همه مناطق

10W-40 در هوای خیلی سرد(سرمای بیش از 8 درجه زیر صفر)

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 4 لیتر

پارس ELX

نوع موتور:

پارس  XU7          4 سیلندر        1900 سی سی

پارس  XU7          4 سیلندر        1800 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SL یا API SM

10W-40 یا 20W-50 یا 15W-40

20W-50 برای همه مناطق

10W-40 در هوای خیلی سرد(سرمای بیش از 8 درجه زیر صفر)

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1900 سي سي با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

پژو 405 SLX, GLX, GLI

نوع موتور:

405  TU5          4 سیلندر        1600 سی سی

405  XU7          4 سیلندر        1800 سی سی

روغن موتور مناسب:

 • 405 TU5

API SL یا API SM

10W-40 یا 20W-50 یا 15W-40

20W-50 برای همه مناطق

10W-40 در هوای خیلی سرد(سرمای بیش از 8 درجه زیر صفر)

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 3.5 لیتر

 • 405 XU7

API SL یا API SJ

20W-50 یا 15W-40

20W-50برای همه مناطق

10W-40 در هوای خیلی سرد (سرمای بیش از 8 درجه زیر صفر)

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1800 سي سي با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

پژو 206

نوع موتور:

206  1.4L          4 سیلندر        1400 سی سی

206  TU5          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

 • 206 4L

API SN یا API SM یا API SL

10W-40 یا 20W-50

20W-50 برای همه مناطق

10W-40 در هوای خیلی سرد(سرمای بیش از 8 درجه زیر صفر)

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1400 سي سي با فیلتر روغن: 3.5 لیتر

 • 206 TU5

API SN یا API SM یا API SL

10W-40 یا 5W-40

10W-40  در مناطق گرم و حالت معمول

5W-40  برای مناطق خیلی سرد

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 3.5 لیتر

پژو 207

نوع موتور:

207  TU5          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN یا API SM

10W-40 یا 5W-50

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1400 سي سي با فیلتر روغن: 3.5 لیتر

وانت باردو

نوع موتور:

باردو 1600          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SE

20W-50

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 4.5 لیتر

وانت آریسان

نوع موتور:

باردو 1700          4 سیلندر        1700 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SM یا API SL یا API SJ یاAPI SG

20W-50 یا 10W-40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1700 سي سي با فیلتر روغن: 4.5 لیتر

دانگ فنگ اچ سی کراس DongFeng H30 Cross

نوع موتور:

دانگ فنگ  1600          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN  یا API SM

10W-40 روغن موتور توصیه شده خود کمپانی

5W-40 در مناطق خیلی سرد

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 3.5 لیتر

تندر ال 90

نوع موتور:

ال90  1600          4 سیلندر        1600 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM تمام سنتتیک

10W40 برای مناطق معتدل و گرم

5W40 برای مناطق خیلی سرد

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 1600 سي سي با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

سوزوکی کیزاشی

نوع موتور:

کیزاشی 2400         4 سیلندر        2400 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

5W-30برای مناطق سرد و معتدل

5W-40 برای مناطقی که دمای محیط بالای 40 درجه میرسد یا خودرو فاقد سیستم خنک کننده روغن موتور می باشد.

حجم روغن موتور قابل تعویض با فیلتر روغن: 4.5 لیتر

سوزوکی ویتارا

نوع موتور:

ویتارا 2000         4 سیلندر               2000 سی سی

ویتارا 2400         4 سیلندر               2400 سی سی

ویتارا 2700         6 سیلندر خطی       2700 سی سی

ویتارا 3200         6 سیلندر خطی       3200 سی سی

روغن موتور مناسب:

 • ویتارا 2000

API SN ،API SM و API SL تمام سنتتیک

5W-30 برای دماهای سردتر از 20- درجه سانتیگراد (روغن موتور تاكيد شده سوزوكي)

10W30برای مناطق خیلی گرم

حجم روغن موتور قابل تعویض با فیلتر روغن مدلهای 1998 تا2005: 5.5 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض با فیلتر روغن مدلهای 2005 تا 2008 : 4.7 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض با فیلتر روغن مدلهای 2010 تا 2015 : 4.7 لیتر

 • ویتارا 2400

API SM و API SN تمام سنتتیک

5W-30 براي زمستان و مناطق سرد و معتدل (درجه ويسكوزيته توصيه شده سوزوكي )

5W-40 براي تابستان و مناطق گرم

حجم روغن موتور قابل تعویض با فیلتر روغن: 4.8 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض بدون فیلتر روغن: 4.6 لیتر

 • ویتارا 2700

API SM و API SN تمام سنتتیک

5W-30 برای مناطق معتدل و سرد و زمستان (روغن موتور تاكيد شده سوزوكي)

5W-40 برای تابستان

10W-30 برای مناطق گرم و جنوب ايران

حجم روغن موتور قابل تعویض با فیلتر روغن: 5.3 لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض بدون فیلتر روغن: 4.8 لیتر

 • ویتارا 3200

API SM و API SN تمام سنتتیک

5W-30 برای دماهای سردتر از 20- درجه سانتیگراد (روغن موتور تاكيد شده سوزوكي)

5W-40 برای دماهای سردتر از 20- درجه سانتیگراد

10W-30برای دماهای بالاتر از 10- درجه سانتیگراد

حجم روغن موتور قابل تعویض با فیلتر روغن: 6 لیتر

هایما S7

نوع موتور:

هایما  2000          4 سیلندر        2000 سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM تمام سنتتیک

5W30 یا 5W40 یا 10W40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور 2000 سي سي با فیلتر روغن: 3.3 لیتر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *