• نام محل اتوسرویس سادات شعبه 2
      • آدرس قاسم آباد - بلوار رفیعی - نبش رفیعی 4