نام مرکز : شهید سعادت

    • نام محل معاینه فنی کد 4217
    • آدرس کرج - رزکان نو - ابتدای جاده مشکین دشت - خیابان نفت